حمل دریایی

حمل و نقل دریایی

اصلی ترین روش حمل در بازرگانی بین المللی، حمل با کشتی است. حمل و نقل دریایی عبارت است از جا به جایی افراد و کالا به وسیله قایق یا کشتی و سایر شناورها از روی دریا، اقیانوس، دریاچه، کانال ، رودخانه، اما با توجه به طولانی بودن مسیر و کند بودن کشتی ها، معمولا جا بجایی مسافر با کشتی کمتر رواج دارد. در مقابل بیشترین حجم انتقال کالا از طریق حمل دریایی است. تخمین زده می شود. بیش از 70 درصد حمل و نقل بین المللی کالا با کشتی انجام می شود. با این وجود برخی از کشور ها به دلیل شرایط جغرافیایی و عدم دسترسی به آب های آزاد نمی توانند از این روش حمل به طور مستقیم استفاده کنند.

شرکت حمل و نقل بین المللی بزرگ امید